Terms of use

Introductie hier.

Deze website (hierna genoemd de "website") wordt gepubliceerd door BVVM (hierna genoemd de "Uitgever") waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Albert-Elisabethlaan 40, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Door de Website te raadplegen, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Indien een van de clausules ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules.
De Uitgever behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. U wordt dan ook aangeraden hen regelmatig te raadplegen.
Deze website is bedoeld om algemene informatie over de uitgever te verstrekken. De Uitgever spant zich te goeder trouw in om informatie te verstrekken die naar haar oordeel actueel en nauwkeurig is. De Uitgever doet echter geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid en/of geschiktheid van dergelijke informatie.
De Uitgever kan de inhoud van de Website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk aanpassen, wijzigen, corrigeren of verwijderen. Indien u zich bewust wordt van fouten op de Website, gelieve ons dan onmiddellijk te verwittigen.
De op de Website gepubliceerde informatie is niet bindend voor de Uitgever.
De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de Website. Het raadplegen van de Website geschiedt op eigen risico van de gebruiker.
Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de inhoud, die het exclusieve eigendom van de Uitgever blijft. Zo zijn alle teksten, foto's, video's, gegevens, affiches of logo's, handelsmerken of andere elementen die op de Website worden weergegeven, voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of elke andere toepasselijke bepaling inzake intellectuele eigendom.
De Uitgever geeft toestemming voor het plaatsen van een link tussen de website van de gebruiker en de homepage van de Website. De Uitgever behoudt zich echter het recht voor bezwaar te maken tegen de totstandkoming van een dergelijke link indien deze de reputatie of goede naam van de Uitgever zou kunnen schaden of anderszins schade zou kunnen toebrengen. Voor elk ander type link is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever vereist.
De Website publiceert of kan links publiceren naar sites van derden. De Uitgever aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites, of voor de inhoud van enige website die aan dergelijke websites is gelinkt.
Bij het gebruik van de Website verbindt de Uitgever zich ertoe de geldende regelgeving na te leven en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (in het Engels "GDPR"), evenals alle andere nationale, Europese of internationale regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens.
In overeenstemming met de GDPR versterkt de uitgever uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Deze waarborgen maken deel uit van ons voortdurend streven om transparant te zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt en beschermd.
Voor meer informatie over onze beginselen inzake gegevensbescherming kunt u terecht op onze pagina PRIVACY POLICY
Deze tekst is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen worden bij voorrang via bemiddeling opgelost. Indien de bemiddeling mislukt, zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.